کرونا هنوز آنقدر مهم نشده که وارد هنر شود!

کرونا هنوز آنقدر مهم نشده که وارد هنر شود!

[ad_1] آفتاب‌‌نیوز : شاهو بابایی، هنرمند نقاش درباره وضعیت روزگار کرونایی و ناامیدی عمومی ناشی از آن و تاثیرات احتمالی این موضوعات بر آثاری که هنرمندان خلق می‌کنند، اظهار کرد: برای من به عنوان یک هنرمند موضوع کرونا هنوز آنچنان اهمیت پیدا نکرده و فاقد آن ویژگی‌هایی است که بخواهم برای آن یک اثر هنری اطلاعت بیشتر دربارهکرونا هنوز آنقدر مهم نشده که وارد هنر شود![…]