علت حمایت رهبر انقلاب از دوران ریاست آملی لاریجانی بر قوه قضاییه

علت حمایت رهبر انقلاب از دوران ریاست آملی لاریجانی بر قوه قضاییه

[ad_1] آفتاب‌‌نیوز : ســخنان مهم رهبر انقـلاب در ارتباط تصویری با مســئولان قضائی کشــور در هفتم تیرماه امسال، با بازتاب های زیــادی همــراه بــود. از جملــه، بخش کوتاهی از مطالب ایشــان در تقبیــح «اهانت» و «ظلم» به «بــزرگان پاکدســت» قــوه قضائیه. البتــه خطــاب رهبــر انقــلاب در مرتبــه اول بــه مؤمنان بود نه معاندان، اما به اطلاعت بیشتر دربارهعلت حمایت رهبر انقلاب از دوران ریاست آملی لاریجانی بر قوه قضاییه[…]